Algemene en verkoop voorwaarden (EU)

Algemene en verkoop voorwaarden

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op april 22, 2021

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze website (districtshirt.com) en op de transacties die betrekking hebben op onze producten. Je kunt gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met je relatie met ons of met producten of diensten die je van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2. Bindend

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze website, stem je er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden. Het gebruik van deze website impliceert dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij je ook vragen uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of door op digitale wijze met ons te communiceren, stem je ermee in en erken je dat wij digitaal met je kunnen communiceren via onze website of door je een e-mail te sturen, en stem je ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij digitaal aan je verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de website.

5. Nieuwsbrief

Onverminderd het voorgaande mag je onze nieuwsbrief in digitale vorm doorsturen naar anderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een bezoek aan onze website.

6. Eigendom van derden.

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke Algemene Voorwaarden van die derden. De meningen of het materiaal op deze websites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. Je draagt alle risico’s verbonden aan het gebruik van deze websites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

7. Verantwoordelijk gebruik

Door onze website te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. Je mag onze website of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze website niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website. Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de website of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website belemmeren.

8. Terugbetaling en retourbeleid

Onze producten worden speciaal voor jou gemaakt, op basis van jou specificaties en jou individuele keuzes. Dit maakt ieder van onze producten uniek en enkel waardevol voor jou of voor diegene die je ons artikel schenkt. Dit is maatwerk. Voor de producten op onze site is dan ook geen sprake van bedenktijd en wij nemen de door ons geleverde maatwerk producten niet retour. (Zoals bedoeld onder artikel 230 p in het burgerlijk wetboek 6.)

Gift-cards worden nooit uitbetaald in geld en zijn geldig voor een periode van 24 maanden na aankoop.

9. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. 

Deze website en alle inhoud op de website worden aangeboden op een “zoals het is” basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij kunnen derhalve niet garanderen niet dat:

-deze website of onze producten aan je eisen zal voldoen;

-de kwaliteit van elk product die je via deze website koopt of verkrijgt, aan je verwachtingen zal voldoen.


Wat wij wel garanderen is dat de producten die wij speciaal voor jou maken en leveren van goede kwaliteit zijn zoals beschreven op onze website. Mocht er onverhoopt toch een fout zijn gemaakt in ons proces dan kun je contact met ons opnemen zodat wij een passende oplossing kunnen vinden.

Iedere vorm van product aansprakelijkheid kent een maximum van het aankoop bedrag.

.

10. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten, kun je gevraagd worden bepaalde informatie over jezelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is. Wij nemen de omgang met jouw persoonsgegevens serieus en zetten ons in voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij zullen je e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde mail. Alle door ons aan jou verzonden e-mails zullen enkel aan je worden verzonden in verband met de levering van overeengekomen producten of diensten.

11. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de website is verboden voor bezoekers vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de aankoop van de producten of diensten die op de website worden verkocht illegaal is. Je mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Nederland.

12. Opdracht

Je kunt geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

13. Inbreuken op deze Voorwaarden

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van je toegang tot de website, contact opnemen met je internetprovider met het verzoek je toegang tot de website te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen je ondernemen.

14. Force majeure

Met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

15. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten. Je zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

16. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

17. Taal

Deze voorwaarden zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Nederlands en English. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

18. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden en condities, samen met ons privacy beleid en onze cookie verklaring, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en districtshirt.com met betrekking tot je gebruik van deze site.

19. Bijwerken van deze voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Je bent verplicht om deze voorwaarden regelmatig te controleren op veranderingen of updates. De datum aan het begin van deze voorwaarden is de laatste revisiedatum. Wijzigingen in deze voorwaarden worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze website zijn geplaatst. Je voortdurende gebruik van deze website, na het aanbrengen van wijzigingen of updates, zal worden beschouwd als kennisgeving van je aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze voorwaarden.

20. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden is het recht van toepassing van Nederland. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in Nederland. Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

21. Contactinformatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door dentist.vision vof. Je kunt contact met ons opnemen over deze voorwaarden via onze contact pagina.

Winkelmand